Устойчивост

Устойчивостта е насочена по начало към това, да разширява и засилва човешкото въздействие по отношение справедливост за поколенията и глобална справедливост на шансовете, като целта е с намалено използване на ресурси да се просъществува по-дълго във времето.

Устойчиво развитие означава да се вземат предвид аспектите на околната среда равноправно със социалните и икономически аспекти. Да се упражнява икономическа дейност с изгледи за бъдещето следователно означава: Ние трябва да оставим на нашите деца и внуци ненакърнена екологична, социална и икономическа структура. Не може да съществува едното без другото.

Базирайки се върху основната мисъл на устойчивото развитие GBB Group е решила да свърже помежду им комплексните съоръжения на геотермията (земна топлина) със соларната термия (слънчева енергия). С това взаимодействие на двете технологии ние постигаме синергичен ефект, при който можем да намалим значително използването на изкопаеми горива и по този начин да дадем голям принос за намаляването на CO2.       

Ние като международно действаща фирма желаем да работим максимално щадящо за околната среда и ресурсите и да правим непрекъснати подобрения.